ภาพรวมของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 ธันวาคม 2561     2,059     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ภาพรวมของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Corporate Coaching Culture) ให้สามารถนำการโค้ชเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรทั้งเรื่อง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และกรอบความคิด (Mindset) เป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบัน

การโค้ช (Coaching) มุ่งเน้นการทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยการใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ โดยการใช้ควบคู่กับแนวทางการพัฒนาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น Teaching Training Consulting และ Counselling ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมผมลองออกแบบภาพรวมของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดโปรแกรมการสร้างโค้ชในองค์กร (Internal Coach) และ/หรือ การจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
การสอนแนว Training and Group Coaching
การดำเนินการ 1:1 Coaching
การดำเนินการโค้ชกลุ่มด้วย Strategic Group Coaching&Consulting
การดำเนินการโค้ชทีมด้วย Spirit Team Coaching&Counselling

การเลือกดำเนินการนี้ สามารถใช้โค้ชภายใน (Internal Coach) ที่สร้างขึ้น และ/หรือ โค้ชจากภายนอก ตามความเหมาะสมแต่ละองค์กรครับ

หากมีการออกแบบและวางแผนให้ดี จะทำให้การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมการโค้ชCoaching Cultureการโค้ช

แสดงความคิดเห็น