แบบทดสอบ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base)

หน้าแรก / Value Base Assessment


แบบทดสอบ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base)
Value Base Assessment Peakpotential Academy
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
( Executive Coach Leadership and Strategic Development )


ทำแบบทดสอบ คลิ๊กที่นี่
   แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า ( Value Base Assessment ) นี้ จัดทำขึ้น โดยใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน (Need) ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

จุดประสงค์ของแบบทดสอบ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทดสอบคุณค่าของตัวเอง แล้วส่งผลเป็นความถนัดด้านการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ตัวเองอีกรูปแบบหนึ่ง ผ่านชุดคำถามที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการค้นหา คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทำงานของตัวเอง

หมายเหตุ : แบบทดสอบนี้ ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ยืนยันคุณลักษณะทั้งหมดของบุคคล เป็นเพียงเครื่องมือการประเมินตามที่ผู้ทำแบบทดสอบเลือกจากข้อมูลเท่านั้น

 โปรแกรมที่น่าสนใจของสถาบัน