คอร์สฝึกอบรม หมวดความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป Advance General Softskill

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2563 / Advance-General Softskill

รวมคอร์สอบรมหลักสูตร Advance หมวด General Softskill
รายชื่อคอร์สอบรม
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile ในการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการทำงานบรรลุความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และปรึกษาแบบ HO-REN-SO 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความร่วมมือในการทำงานข้ามสายงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดเริ่มต้นให้บุคลากรในองค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset And Outer Mindset พิชิตความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะอนาคตสำหรับงานอนาคต 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย Growth Mindset 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การดึงศักยภาพด้วยพลังจุดแข็ง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสร้างค่านิยมหลัก Core Value ให้กลายเป็นวัฒนธรรม 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset and EQ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset และพัฒนา EQ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม สร้างคุณค่าความสงสัยใคร่รู้ (Curiosity) สู่ความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม ความอดทนต่อความยากในการเรียนรู้ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดรักเรียน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย 7Q 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 1 วัน Advance +
 คอร์สฝึกอบรม การทำงานภายใต้แรงกดดัน 2 วัน Advance +
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPITeamworkทัศนคติเชิงบวกนักขายLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน